klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Regulamin korzystania z serwisu klinikaofert.pl§ 1 Pojęcia

  Pojęcia używane w Regulaminie serwisu klinikaofert.pl mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Łukasz Mackiewicz wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5170258898, REGON: 383518266 dostarczający usługi za pośrednictwem serwisu Klinikaofert.pl.

 2. Serwis – aplikacja internetowa umożliwiająca dodawanie ogłoszeń o pracę oraz konsumpcje treści zamieszczonych pod adresem https://klinikaofert.pl.

 3. Użytkownik – osoba lub firma korzystająca z serwisu Klinikaofert.pl.

 4. Ogłoszeniodawca – osoba lub firma przesyłająca ogłoszenie o pracę za pośrednictwem Serwisu.

 5. Strony – Usługodawca i Ogłoszeniodawca.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu jest Usługodawca.

 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania usług za pomocą Serwisu przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 4. Do dostarczania usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

 5. Zabronione jest dostarczanie przez Ogłoszeniodawcę treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu.

 6. Wszystkie ogłoszenia przed publikacją są sprawdzane przez moderatorów.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń.

§ 3 Publikacja ogłoszeń i korzystanie z Serwisu

 1. Zamieszczanie podstawowych ogłoszeń o pracę w Serwisie przez Ogłoszeniodawców jest bezpłatne.

 2. Publikacja podstawowych ogłoszeń odbywa się prze formularz umieszczony w Serwisie.

 3. Ogłoszeniodawca przesyłając treść i dane dotyczące ogłoszenia oświadcza, iż wszystkie dane jakie zostaną przez niego podane w Serwisie są zgodne z prawdą. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych w Serwisie danych.

 4. Usługodawca oświadcza, iż wszystkie dane jakie pozyska od Ogłoszeniodawcy będą wykorzystane w celu publikacji ogłoszenia w Serwisie, potencjalnej publikacji ogłoszenia w mediach społecznościowych oraz do komunikacji z Ogłoszeniodawcą dotyczącej publikacji ogłoszenia.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści ogłoszenia pozwalających na dostosowanie ogłoszenia do zasad poprawnej interpunkcji, ortografii, architektury informacji oraz do wykluczenia potencjalnych nieścisłości i błędów w ogłoszeniu.

 6. W treści ogłoszenia nie zezwala się na umieszczanie danych kontaktowych takich jak numery telefonów, adresy email. W celu umożliwienia kontaktu użytkownikom serwisu Ogłoszeniodawcy wypełniają tylko i wyłącznie pola specjalnie przeznaczone do wprowadzania ww. danych.

 7. Ogłoszenia z podaną stawką godzinową wynagrodzenia są na liście powyżej ogłoszeń bez stawki. W drugiej kolejności o pozycji na liście decyduje data przesłania ogłoszenia. Im nowsze ogłoszenie tym zajmuje wyższą pozycję na liście.

 8. Okres publikacji ogłoszenia to 90 dni od dnia przesłania.

 9. Każde ogłoszenie dotyczy tylko jednej specjalizacji oraz jednej lokalizacji geograficznej. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się podawać pełną i nie pozostawiającą wątpliwości informację co do lokalizacji danego miejsca wykonywania pracy.

 10. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie powielać tych samych aktywnych ogłoszeń.

 11. W serwisie istnieje możliwość wykupienia ogłoszenia promowanego. W skład ogłoszenia promowanego wchodzą:

  • Wysoka pozycja na liście ogłoszeń w Serwisie. Ogłoszenia promowane zawsze znajdują się powyżej ogłoszeń standardowych.

  • Gwarantowane co najmniej 5000 odbiorców posta z ogłoszeniem o pracę na facebooku

  • 90 dniowy okres promocji ogłoszenia na pierwszej stronie w wynikach wyszukiwania po wpisaniu odpowiedniego dla tematu ogłoszenia słowa kluczowego w wyszukiwarce Google

 12. Opłata za publikację ogłoszenia promowanego wynosi 495zł netto.

 13. Płatność odbywa się przelewem na konto Usługodawcy.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Do świadczenia usług Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.