klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

AOS
Neurologia
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

specjalista
w trakcie
bez

Mazowieckie

Warszawa


Praca lekarz Mazowieckie Neurologia AOS

Komisja Konkursowa

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 31 w Warszawie, zwanej dalej

Udzielającym zamówienie

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie na: 

PAKIET I: świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, dermatologii, ginekologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, reumatologii, osteoporozy, nefrologii, rehabilitacji;

PAKIET II: świadczenia zdrowotne w ramach Medycyny Pracy i Wojskowych Komisji Lekarskich w zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, dermatologii, higieny, ginekologii, kardiologii, neurologii, okulistyki,  otolaryngologii, reumatologii, foniatrii, gastroenterologii, hematologii, neurochirurgii, alergologii, medycyny tropikalnej, urologii, specjalista chorób zakaźnych, onkologii,

PAKIET III: odpłatne świadczenia zdrowotne w ramach: ginekologii, okulistyki, kardiologii, otolaryngologii, internisty, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej.

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie przez wybranego Oferenta, zwanego dalej „Przyjmującym zamówienie” łącznie n/w świadczeń zdrowotnych z zakresu:

PAKIET I: świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, dermatologii, ginekologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, reumatologii, osteoporozy, nefrologii, rehabilitacji;

PAKIET II: świadczenia zdrowotne w ramach Medycyny Pracy i Wojskowych Komisji Lekarskich w zakresie: chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, dermatologii, higieny, ginekologii, kardiologii, neurologii, okulistyki,  otolaryngologii, reumatologii, foniatrii, gastroenterologii, hematologii, neurochirurgii, alergologii, medycyny tropikalnej, urologii, specjalista chorób zakaźnych, onkologii,

PAKIET III: odpłatne świadczenia zdrowotne w ramach: ginekologii, okulistyki, kardiologii, otolaryngologii, internisty, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej.

 

 1. Oferty mogą być składane przez Przyjmujących zamówienie, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w dziedzinie określonej w ust.1.
 2. Zainteresowani konkursem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych w ust. 1 oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy umieszczony na stronie internetowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie: spl.pl
 3. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia w zamkniętej kopercie, w siedzibie Udzielającego zamówienia – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31, Kancelaria pokój nr 317 – III piętro, w terminie do dnia 14.12.2023r. do godz. 11:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby SPL dla PW SPZOZ w Warszawie, najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2023r. o godz. 11:30, w siedzibie głównej Udzielającego zamówienia – Przychodnia, ul. Nowowiejska 31, pok. Nr 319.
 • Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.12.2023 r.
 • Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu składania ofert.
 • Z wybranymi Oferentami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym
  do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień

Pakiet I od 02.01.2024 do 31.12.2024 r.

Pakiet II i III od 02.01.2024 do 31.12.2025 r.

 • Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej spl.pl.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny,
 2. wyboru oferty zgodnej z zasadami określonymi w SWKO,
 3. wyboru więcej niż jednej ofert, które zostały złożone przez Oferentów na to samo zadanie.
 4. Przyjmującym zamówienie przysługuje prawo złożenia umotywowanego protestu dotyczącego postępowania konkursowego, w trybie określonym w § 10 Regulaminy Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych SPL/48/KO/2023.

pokaż kontakt