klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

Regulamin z klinikaofert.pl

§ 1 Pojęcia

Pojęcia używane w Regulaminie serwisu klinikaofert.pl mają następujące znaczenie:

 • Właściciel Serwisu – Łukasz Mackiewicz wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5170258898, REGON: 383518266 dostarczający usługi za pośrednictwem serwisu Klinikaofert.pl.
 • Serwis – aplikacja internetowa umożliwiająca dodawanie ogłoszeń o pracę oraz konsumpcję treści zamieszczonych pod adresem https://klinikaofert.pl.
 • Użytkownik – osoba lub firma korzystająca z serwisu Klinikaofert.pl.
 • Ogłoszeniodawca – osoba lub firma przesyłająca ogłoszenie o pracę za pośrednictwem Serwisu.
 • Strony – Właściciel Serwisu i Ogłoszeniodawca.

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Właścicielem serwisu jest Łukasz Mackiewicz.
 • Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania usług za pomocą Serwisu przez Właściciela Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 • Do dostarczania usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 • Zabronione jest dostarczanie przez Ogłoszeniodawcę treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu.
 • Wszystkie ogłoszenia przed publikacją są sprawdzane przez moderatorów.
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń.

§ 3 Publikacja ogłoszeń i korzystanie z Serwisu

 • Zamieszczanie jednego ogłoszenia o pracę w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę na okres 90 dni kosztuje 249.00 zł brutto.
 • Publikacja ogłoszeń odbywa się przez formularz umieszczony w Serwisie.
 • Ogłoszeniodawca przesyłając treść i dane dotyczące ogłoszenia oświadcza, iż wszystkie dane jakie zostaną przez niego podane w Serwisie są zgodne z prawdą. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych w Serwisie danych.
 • Właściciel Serwisu oświadcza, iż wszystkie dane jakie pozyska od Ogłoszeniodawcy będą wykorzystane w celu publikacji ogłoszenia w Serwisie, potencjalnej publikacji ogłoszenia w mediach społecznościowych oraz do komunikacji z Ogłoszeniodawcą dotyczącej publikacji ogłoszeń.
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści ogłoszenia pozwalających na dostosowanie ogłoszenia do zasad poprawnej interpunkcji, ortografii, architektury informacji oraz do wykluczenia potencjalnych nieścisłości i błędów w ogłoszeniu.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji ogłoszenia przez moderatora ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na konto Właściciela Serwisu.
 • Przesłanie ogłoszenia do serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ogłoszeniodawcą chęci do jego niezwłocznej publikacji.
 • W treści ogłoszenia nie zezwala się na umieszczanie danych kontaktowych takich jak numery telefonów, adresy email. W celu umożliwienia kontaktu użytkownikom serwisu Ogłoszeniodawcy wypełniają tylko i wyłącznie pola specjalnie przeznaczone do wprowadzania ww. danych.
 • Ogłoszenia z podaną stawką godzinową wynagrodzenia są na liście powyżej ogłoszeń bez stawki. W drugiej kolejności o pozycji na liście decyduje data przesłania ogłoszenia. Im nowsze ogłoszenie tym zajmuje wyższą pozycję na liście.
 • Okres publikacji ogłoszenia to 90 dni od dnia przesłania.
 • Każde ogłoszenie dotyczy tylko jednego rodzaju stanowiska, jednej specjalizacji oraz jednej lokalizacji geograficznej. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się podawać pełną i nie pozostawiającą wątpliwości informację co do lokalizacji danego miejsca wykonywania pracy.
 • Ogłoszeniodawca zobowiązuje się nie powielać tych samych aktywnych ogłoszeń.

§ 4 Reklamacje i mediacje

 • Wszelkie reklamacje oraz skargi dotyczących świadczenia usług określonych w Regulaminie lub decyzji Właściciela Portalu podjętych na podstawie Regulaminu należy składać do Właściciela Portalu za pomocą poczty e-mail: kontakt@klinikaofert.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

§ 4 Odstąpienie

 • Jeżeli Ogłoszeniodawca jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, przysługuje mu prawo do odstąpienia od publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od przesłania Ogłoszenia do serwisu.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument lub PB jednoosobowy powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie.
 • W przypadku odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia przez Konsumenta lub PB jednoosobowego, Właściciel Portalu zwróci zapłaconą cenę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy odstąpienie nastąpi po rozpoczęciu wykonywania umowy. W takim przypadku Właściciel Portalu zwróci proporcjonalną część ceny.

§ 5 Postanowienia końcowe

 • Do świadczenia usług Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.