klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

AOS
Nefrologia
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

specjalista
w trakcie
bez

Mazowieckie

Warszawa


Praca lekarz Mazowieckie Nefrologia AOS

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/26/KO/2022

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn.zm.)

Komisja Konkursowa

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwanej dalej Udzielającym zamówienia ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, w ramach kontraktu z NFZ, Medycyny Pracy i Wojskowych Komisji Lekarskich oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie przez wybranego lekarza, zwanego dalej „Przyjmującym zamówienie” łącznie n/w świadczeń zdrowotnych z zakresu:

PAKIET I: świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologii, nefrologii, okulistyki, osteoporozy, proktologii,  reumatologii; kardiologii, dermatologii, neurologii, otolaryngologii, ginekologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej;

 

PAKIET II: świadczenia zdrowotne w ramach Medycyny Pracy i Wojskowych Komisji Lekarskich, w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologii, nefrologii, okulistyki, osteoporozy, reumatologii, otolaryngologii;

 

PAKIET III: odpłatne świadczenia zdrowotne w ramach chirurgii ogólnej i okulistyki.

 

 

 

 1. Oferty mogą być składane przez Przyjmujących zamówienie, którzy spełniają wymagania określone
  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w dziedzinie określonej w ust.1.
 2. Zainteresowani konkursem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych w ust. 1 oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy umieszczony na stronie internetowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie: spl.pl
 3. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia w zamkniętej kopercie,
  w siedzibie Udzielającego zamówienia – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31, Kancelaria pokój nr 319 – III piętro, w terminie do dnia 26.09.2022 r. do godz. 10:00. Oferty złożone
  po wyznaczonym terminie nie będą podlegać procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego
  (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby SPL dla PW SPZOZ
  w Warszawie, najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godz. 10:30, w siedzibie głównej Udzielającego zamówienia – Przychodnia, ul. Nowowiejska 31, pok. Nr 319.
 • Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 30.09.2022 r.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
 • Z wybranymi Oferentami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym
  do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień od 10.10.2022 r. do 31.12.2023 r.
 • Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej spl.pl.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny,
 2. wyboru oferty zgodnej z zasadami określonymi w SWKO,
 3. wyboru więcej niż jednej ofert, które zostały złożone przez Oferentów na to samo zadanie.
 4. Przyjmującym zamówienie przysługuje prawo złożenia umotywowanego protestu dotyczącego postępowania konkursowego, w trybie określonym w § 10 Regulaminy Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych SPL/26/KO/2022.


Więcej informacji w zakładce kariera lub konkurs ofert na stronie www.spl.pl


pokaż kontakt