klinikaofert.pl

dodaj ogłoszenie blog

AOS
Stomatologia zachowawcza
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

specjalista
w trakcie
bez

Mazowieckie

Warszawa


Praca dla stomatologa Warszawa

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL 27/KO/2022

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711,  
z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn.zm.)

Komisja Konkursowa

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 31 w Warszawie, zwanej dalej Udzielającym zamówienie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie przez lekarzy, zwanych dalej „Przyjmującym zamówienie, świadczeń zdrowotnych z zakresu:

Pakiet I Świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: Stomatologii ogólnej, Periodontologii, Chirurgii stomatologicznej,  Protetyki stomatologicznej;

 

Pakiet II  Świadczenia w ramach usług pełnopłatnych w zakresie: Stomatologii ogólnej, Stomatologii ogólnej z leczeniem endodontycznym pod mikroskopem, Stomatologii ogólnej z możliwością wykonywania prac  protetycznych,  Protetyki stomatologicznej, Periodontologii, Chirurgii stomatologicznej, Ortodoncji.

 1. Oferty mogą być składane przez Przyjmujących zamówienie, którzy spełniają wymagania określone
  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w dziedzinie określonej w ust.1.
 2. Zainteresowani konkursem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami konkursu ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych w ust. 1 oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy umieszczony na stronie internetowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej: https://spl.pl/bip/index.php/postepowania-o-udzielenie-swiadczen-medycznych/konkurs-ofert-w-trybie-ustawowym.
 3. Formularz ofertowy należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia w zamkniętej kopercie,
  w siedzibie Udzielającego zamówienie – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31, Kancelaria pokój nr 319 – III piętro, w terminie do 26.09.2022 r. do godz. 11:30 Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać procedurze konkursowej oraz będą zwrócone do nadawcy. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby SPL dla PW SPZOZ
  w Warszawie, najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w 26.09.2022 r. o godz. 12:00, w siedzibie głównej Udzielającego zamówienia – Przychodnia, ul. Nowowiejska 31, pok. Nr 319.
 • Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 26.09.2022 r.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
 • Z wybranymi Oferentami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień od 03.10.2022 r.
 • Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej spl.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny,
 2. wyboru oferty zgodnej z zasadami określonymi w SWKO,
 3. wyboru więcej niż jednej ofert, które zostały złożone przez Oferentów na to samo zadanie.
 4. Przyjmującym zamówienie przysługuje prawo złożenia umotywowanego protestu dotyczącego postępowania konkursowego, w trybie określonym w § 10 Regulaminy Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia Konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
  SPL 27/KO/2022


pokaż kontakt